Ministarstvo gospodarstva   English version

EVIDENCIJA DAVATELJA USLUGA CERTIFICIRANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Evidenciju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj vodi Ministarstvo gospodarstva na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o elektroničkom potpisu (NN 10/2002 i NN 80/2008). Evidencija je javna i vodi se u elektroničkom obliku.

NACIONALNI CA ZA REPUBLIKU HRVATSKU (NCARH)

Ministarstvo gospodarstva ima status davatelja usluga certificiranja (CA) u Republici Hrvatskoj. Identifikacija Ministarstva kao davatelja usluga ugrađena je u sadržaj Evidencije davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj (članak 17. Pravilnika o evidenciji davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj).

NCARH (nacionalni CA za Republiku Hrvatsku) je uspostavljen u cilju ostvarivanja povjerenja pri razmjeni podataka i elektroničkih dokumenata u elektroničkom poslovanju na nacionalnoj razini. Po svojoj funkciji NCARH namijenjen je za spajanje PKI domena u Hrvatskoj te za povezivanje s PKI domenama u inozemstvu. Tehničko i informatičko održavanje te operativnu podršku u radu NCARH u ime i za račun Ministarstva temeljem ugovora obavlja Financijska agencija (FINA).

Osnovne informacije o NCARH

Dokumenti

Podaci o certifikatima

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za NCARH – identifikacija Ministarstva kao davatelja usluga:

 • Oznaka izdavatelja: OU=NCARH, OU=FINA_OA_NCARH, O=MINGORP, C=HR

 • Oznaka subjekta: OU=NCARH, OU=FINA_OA_NCARH, O=MINGORP, C=HR
  DER (SHA1: c1:7d:3f:06:07:86:1e:f9:16:30:3b:a6:8a:7b:65:ae:31:bf:d2:53) | PEM | TXT

Lista opozvanih certifikata NCARH:

 

 


EVIDENCIJA DAVATELJA USLUGA CERTIFICIRANJA
U REPUBLICI HRVATSKOJ

PODACI O EVIDENTIRANIM DAVATELJIMA USLUGA CERTIFICIRANJA
U REPUBLICI HRVATSKOJ

Evidencijski broj: HR-QC-2008-07-16-1
Vrste certifikata koje se izdaju i status usluge: QC, C, QTS, aktivan
Naziv davatelja usluga certificiranja: Financijska agencija
Adresa davatelja usluga certificiranja: Ulica grada Vukovara 70, Zagreb, HR
Osobni identifikacijski broj davatelja usluga certificiranja: 85821130368
Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje davatelja usluga certificiranja: Anđelka Buneta
Osnovna djelatnost:
 • Agencija prikuplja, priprema i objedinjuje podatke o poslovnim subjektima, te vodi odgovarajuće registre;
 • Agencija vodi i druge registre, evidencije i zbirke podataka za potrebe države i drugih subjekata;
 • Agencija obavlja sljedeće komercijalne djelatnosti: vodi nacionalni sustav za izdavanje javnih ključeva - Registar digitalnih certifikata (RDC), operativno vođenje drugih javnih i komercijalnih registara;
 • Agencija može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz prethodnih stavaka.
Elektronička adresa davatelja usluga certificiranja: e-mail: mailto:pr@fina.hr
Broj telefona: 01/6127-111
Broj faksa: 01/6128-089
Elektronička adresa i telefonski brojevi službe za odnose sa strankama: e-mail: mailto:info@fina.hr, tel: 0800 0080
Datum upisa u Evidenciju: 16. srpnja 2008.
Datum promjene ili dopune Evidencije: 8. prosinca 2015.
Datum prestanka obavljanja usluge certificiranja i opoziva svih certifikata za koje davatelj nije osigurao nastavak obavljanja usluge kod drugog davatelja usluga i adresa liste opozvanih certifikata: -
Datum brisanja iz Evidencije ili oznaka o neispunjavanju uvjeta /oznaka o eventualnim arhivskim podacima važećim do upisa promjene za sve ili tip usluge: -
Oznaka o dobrovoljnoj akreditiranosti: -
Granica vrijednosti transakcija za koje davatelj usluga certificiranja odgovara:
 • Certifikati standardne razine sigurnosti:
  do 8.000 kn

 • Certifikati srednje razine sigurnosti:
  do 80.000 kn

 • Certifikati visoke razine sigurnosti:
  do 400.000 kn

 • Napredni vremenski žig:
  do 20.000 kn

Oznaka poslovne banke u kojoj se vodi poslovni račun: Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb,
VBDI: 2390001
Popis normi koje davatelj usluge primjenjuje u svom poslovanju: HRN ETSI/EN 319 401,
HRN ETSI/EN 319 411-2,
HRN ETSI/EN 319 411-3,
HRN ETSI/EN 319 412-5,
HRS ETSI/TS 102 023,
HRS ETSI/TS 101 861,
ETSI TS 119 312,
ISO/IEC 9001:2008,
ISO/IEC 27001:2013


Evidencijski broj: HR-QC-2015-05-29-2
Vrste certifikata koje se izdaju i status usluge: QC, C, aktivan
Naziv davatelja usluga certificiranja: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.
Adresa davatelja usluga certificiranja: Savska cesta 31, Zagreb, HR
Osobni identifikacijski broj davatelja usluga certificiranja: 58843087891
Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje davatelja usluga certificiranja: mr. sc. Anita Perković Škalic
Osnovna djelatnost:
 • Agencija izrađuje osobne dokumente, pametne kartice, visoko zaštićene i komercijalne tiskovine sa zaštitom od krivotvorenja i zlouporabe;
 • Agencija nudi usluge komercijalnog tiska namijenjenog najširem tržištu, dizajn i grafičku pripremu.
Elektronička adresa davatelja usluga certificiranja: e-mail: pma@akd.hr
Broj telefona: 01/3657 714
01/3657 720
Broj faksa: 01/4843 523
Elektronička adresa i telefonski brojevi službe za odnose sa strankama: e-mail: helpdesk-eoi@akd.hr
Datum upisa u Evidenciju: 29. svibnja 2015.
Datum promjene ili dopune Evidencije: -
Datum prestanka obavljanja usluge certificiranja i opoziva svih certifikata za koje davatelj nije osigurao nastavak obavljanja usluge kod drugog davatelja usluga i adresa liste opozvanih certifikata: -
Datum brisanja iz Evidencije ili oznaka o neispunjavanju uvjeta /oznaka o eventualnim arhivskim podacima važećim do upisa promjene za sve ili tip usluge: -
Oznaka o dobrovoljnoj akreditiranosti: -
Granica vrijednosti transakcija za koje davatelj usluga certificiranja odgovara:
 • Certifikati standardne razine sigurnosti:
  do 8.000 kn

 • Certifikati srednje razine sigurnosti:
  do 80.000 kn

 • Certifikati visoke razine sigurnosti:
  do 400.000 kn

Oznaka poslovne banke u kojoj se vodi poslovni račun: Privredna banka Zagreb d.d.,
VBDI: 2340009
Popis normi koje davatelj usluge primjenjuje u svom poslovanju: HRN ETSI/EN 319 401,
HRN ETSI/EN 319 411-2,
HRN ETSI/EN 319 411-3,
HRN ETSI/EN 319 412-5,
ETSI/EN 319 412-2,
ETSI/EN 319 412-5,
ETSI/EN 319 211-2,
ETSI/EN 319 211-3,
ETSI TS 119 312,
HRS ETSI/TS 102 023,
ISO/IEC 9001,
ISO/IEC 27001:2013,
ISO/IEC 27002:2013,
ISO/IEC 15408,
ISO/IEC 9594-8,
ISO/IEC 9594-2,
ISO/IEC 19790,
ISO/IEC 14298


Evidencijski broj: HR-QC-2016-06-07-3
Vrste certifikata koje se izdaju i status usluge: QC, QTS, aktivan
Naziv davatelja usluga certificiranja: Zagrebačka banka d.d.
Adresa davatelja usluga certificiranja: Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, HR
Osobni identifikacijski broj davatelja usluga certificiranja: 92963223473
Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje davatelja usluga certificiranja: dipl. ing. Alen Beganović
Osnovna djelatnost:
 • Platne usluge u skladu s posebnim zakonima;
 • Usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. Prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost.
Elektronička adresa davatelja usluga certificiranja: e-mail: zaba@unicreditgroup.zaba.hr
Broj telefona: 01/3773-333
Broj faksa: 01/6325-024
Elektronička adresa i telefonski brojevi službe za odnose sa strankama: e-mail: pma@unicreditgroup.zaba.hr
Datum upisa u Evidenciju: 07. lipnja 2016.
Datum promjene ili dopune Evidencije: -
Datum prestanka obavljanja usluge certificiranja i opoziva svih certifikata za koje davatelj nije osigurao nastavak obavljanja usluge kod drugog davatelja usluga i adresa liste opozvanih certifikata: -
Datum brisanja iz Evidencije ili oznaka o neispunjavanju uvjeta /oznaka o eventualnim arhivskim podacima važećim do upisa promjene za sve ili tip usluge: -
Oznaka o dobrovoljnoj akreditiranosti: -
Granica vrijednosti transakcija za koje davatelj usluga certificiranja odgovara:
 • Nema ograničenja iznosa vrijednosti transakcija za koji davatelj usluge certificiranja odgovara

Oznaka poslovne banke u kojoj se vodi poslovni račun: Hrvatska narodna banka,
VBDI: 1001005
Popis normi koje davatelj usluge primjenjuje u svom poslovanju: ISO/IEC 15408-1:2009,
ISO/IEC 15408-2:2008,
ISO/IEC 15408-3:2008,
FIPS PUB 140-1,
FIPS PUB 140-2,
CWA 14169-CEN,
IETF/RFC 3647 (2003),
IETF/RFC 3161,
ISO/IEC 27001:2005,
ISO/IEC 27002:2005,
ETSI/TS 101733 V2.1.1:2012,
ETSI/TS 101903 V1.4.2:2010,
ETSI/EN 319 401 V1.1.1:2013,
ETSI/EN 319 411-2 V1.1.1:2013,
HRN ETSI/EN 319 411-3 V1.1.1:2013,
ETSI/TS 102 023 V1.2.2.:2008,
ETSI/TS 101 861 V1.4.1.:2011,
ETSI/EN 319 412-5 V1.1.1:2013,
ETSI/TS 102 778-1 V1.1.1.:2009,
ETSI/TS 102 778-2 V1.2.1.:2009,
ETSI/TS 102 778-3 V1.2.1.:2010,
ETSI/TS 102 778-4 V1.1.2.:2009,
ETSI/TS 102 778-5 V1.1.2.:2009,
Public-Key Cryptography Standards (PKCS) #1: RSA Cryptography Specifications Version 2.1,
ETSI/TS 102 176-1 V2.1.1.:2011,
CWA 14167-CEN,
HRS CEN/TS 419241:2041,
ETSI/TS 119 312 V1.1.1:2014,
HRS ETSI/TS 102 023 V1.2.2:2009